Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.prettysweetsunnies.com met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. Identiteit van de onderneming

ARTIKEL 2

AMEDO BVBA
Donksesteenweg 212
2930 BRASSCHAAT
België
Tel 03/ 651.84.45

Optiek de beenhouwer
Dokter Roosensplein 19
2930 Brasschaat
België

PRETTYSWEETSUNNIES

Pretty Sweet Sunnies heeft zijn maatschappelijke zetel te Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0500.602.647. Het BTW nummer is BE0500.602.647

E-mailadres: info@prettysweetsunnies.com

Telefoonnummer: 036518445

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:

Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur

Kom je langs bij ons in Brasschaat? Gezellig!
Bekijk wel even onze openingstijden: www.optiekdebeenhouwer.com

3. Toepassing

ARTIKEL 3

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

ARTIKEL 4

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5. Levering

ARTIKEL 5

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de wet koop of afstand zal PRETTYSWEETSUNNIES bestellingen tenminste 30 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekenstelling te annuleren.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de volgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijg kenbaar heeft gemaakt.

Aan de leveringsplicht van Prettysweetsunnies zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Prettysweetsunnies geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie; tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6. Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via Bpost of PostNL.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. Verzakingsrecht

ARTIKEL 6

ARTIKEL 10

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer binnen de termijn. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar OPTIEK DE BEENHOUWER , Dokter Roosensplein 19 2930 Brasschaat , België. Als de verpakking beschadigd is, krijg je 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als je in plaats van het bedrag een ander product in de plaats wil, moet je de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

Mail naar : info@prettysweetsunnies.com

11. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

12. Privacy

Als je bij Prettysweetsunnies.com een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correctie en vlotte werking van de webshop. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Prettysweetsunnies. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Prettysweetsunnies heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Prettysweetsunnies behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing. Op deze manier respecteert Pretty Sweet Sunnies de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

contactgegevens verwerker:

info@prettysweetsunnies.com

03/651.84.45

13.Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

14. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

15. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

16. Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging  van een belei inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u het best het privacybeleid van de betrokken website door.

18. Garantie

Prettysweetsunnies garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Prettysweetsunnies komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Pretty sweet sunnies is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elk individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeuglijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Prettysweetsunnies) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Prettysweetsunnies. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Prettysweetsunnies schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Prettysweetsunnies gegrond worden bevonden, zal Prettysweetsunnies naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schritftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Prettysweetsunnies en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Prettysweetsunnies) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Prettysweetsunnies gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Prettysweetsunnies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien :

– Zolang de afnemer jegens Prettysweetsunnies in gebreke is

– De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

– De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzigen van Prettysweetsunnies en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

17. prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

18. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen ; foto’s, tekeningen, etc o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc op de internetsite van Prettysweetsunnies gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

This post is also available in: Dutch